YÖNETMELİKLER

KREDİ YARDIM FONU YÖNETMELİĞİ

 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GİRİŞ
  • Tanım

   Madde 1 - Bu yönetmelik Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Resmi Senedi ve Genel İç Yönetmeliğine EK olarak hazırlanmıştır. Fonun adı, Kredi Yardım Fonu olup, kısa adı KİYAF’ tır. Bu yönetmelikte;

   VAKIF: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜKÇEV: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   PERSONEL: TÜKÇEV ’de veya işletmelerinde çalışan personeli,

   ÜYE: TÜKÇEV üyelerini

   YÖNETİM KURULU: TÜKÇEV Yönetim Kurulunu,

   VARİS Üyenin Üyelik Başvuru Formunda belirttiği kişileri,

   BİYAF Biriktirme Yardım Fonu’nu,

   BİYAF AİDATI BİYAF üyelerinin ödedikleri aidatları,

   BİRİKMİŞ AİDAT Üyelere ait Biriktirme Aidatı toplamını,

   KEFİL Kredi borçlusunun borcundan, müşterek ve müteselsil sorumlu kişiyi

   MASRAF KESİNTİSİ Kredilere uygulanacak olan Masraf Karşılığı (faiz)oranlarını,

   BİYAF ÜYESİ BİYAF Üyelerini,

   ŞUBE Vakfın Şubelerini, ifade eder.

  • Kapsam

   Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri; TÜKÇEV üyelerini kapsar. BİYAF birikimi üzerinden kredi talebinde bulunulamaz. Ancak, üyenin Vakıf ve BİYAF birikimleri toplamının kullanacağı kredi tutarını karşılaması durumunda kefil istenmez. Kredi kullanan üyenin, kredi borcu sona ermeden Vakıf ve Biyaf’ tan ayrılması ya da üyeliğinin sona ermesi durumunda, henüz vadesi gelmemiş kredi borçları erken ödeme koşullarında Vakıf ve Biyaf hak edişleri toplamından mahsup edilerek kapatılır. Vakıf ve Biyaf birikimlerini teminat olarak gösterilmesi durumunda birikimler toplamının kredi tutarını karşılamaması halinde üyenin ve gösterilen kefillerin maaşında icra bulunmaması şartıyla ( nafaka hariç) 10.000,00 (On bin) TL. ile 15.000,00 (On beş bin) TL.’ ye kadar olan taleplerinde tek kefil gösterilerek kredi imkânlarından yararlanılabilir. Kredi değerlendirme sistemine bakılarak 10.000,00 (On bin) TL.’ ye kadar kefilsiz kredi verilebilir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda 10.000,00 (On bin) TL.’ ye kadar olan kredi taleplerin de de kefil isteyebilir.

   Vakfa kredi borcu olan üyelerin, tekrar kredi kullanabilmesi için; kullanılan kredi taksitlerinin 1/2 ’sini ödemesi gerekmektedir.

   Bu Yönetmelik kapsamında verilen kredilerde tahakkuk eden masraf karşılığı (faiz) tutarı peşin olarak kesilmeyip, kredi miktarının üzerine eklenir.

  • Kredi Vadelendirme Şekli Sigorta ve Posta Masrafı

   Madde 3 - Kredi tutarlarına göre aşağıda belirtilen vade sayıları uygulanmaktadır.

   0 – 5.000 TL arası 18 ay
   5.000 – 10.000 TL arası 24 ay
   10.000 – 15.000 TL arası 36 ay

   Normal Kredi hariç, Üye adına vakıf tarafından Kredili Hayat Sigortası yaptırılması zorunludur. Yaptırılan sigorta tutarı, üyeye verilen kredi miktarına eklenir. Üye, çekeceği krediyi karşılaması halinde Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı ve Biyaf İstifa Dayanışma Yardımındaki birikimlerinin toplamını kefalet göstererek sigorta yaptırmayabilir.

   Kredi çeken üyelerden posta, kargo, evrak ve diğer işlemler için masraf tutarı olarak 30,00 TL çekilen krediye eklenir.

  • Amaç

   Madde 4 - Kredi Yardım Fonu (KİYAF)’ tan yararlanma şekil ve esaslarını belirlemektir.

  • Talep Şekli ve Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

   Madde 5

   • İlgili Makamlar veya Vakıf, Şube ve Temsilcilikler tarafından onaylanmış, eksiksiz olarak doldurulan Kredi Talep Formu
   • Kredi talep sahibi ve kefillerinin (üye olmayan) mali işlerden veya muhasebe tarafından onaylatılmış maaş bordrosu (Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı ve Biyaf İstifa Dayanışma Yardımındaki birikimi toplamı talep ettiği kredi tutarını karşılayan üyelerden maaş bordrosu talep edilmez).
   • Emekli üyelerden e – devlet’ ten alınmış maaş miktarını ve icra durumunu gösteren belge
   • Üye ve kefil (üye olmayan) kimlik fotokopileri
   • Engelli Kredisi talebinde belirtilen evraklara ek olarak %40 engelli olduğunu gösteren belgenin eklenmesi gerekmektedir.
   • Eğitim Kredisi talebinde İlgili üniversiteden veya özel eğitim kurumundan alınan öğrenci olduğunu gösterir belge

   İstenilen Kredi türüne göre gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Vakıf Genel Merkezi veya şubelerine müracaat edilir. Kredi talebi için istenilen belgelerde eksiklik olması durumunda kredi talebi değerlendirmeye alınmaz. Eksik belgeler 3 gün içinde tamamlanmadığı takdirde başvuru evrakları iade edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden Kredi Talep Evrakları kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  NORMAL KREDİ
  • Tanım

   Madde 6 - htiyaç belirtilmeden yararlanılabilecek kredidir.

  • Yararlanma Hakkı

   Madde 7 - Üç ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • Talep Süresi

   Madde 8 - Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • Kredi Tutarı

   Madde 9 - 2.000.00 TL.(İki bin TL.) Normal Kredi verilebilir.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İHTİYAÇ KREDİSİ
  • Tanım

   Madde 10 - Üyenin ihtiyacı doğrultusunda talep ettiği kredidir.

  • Yararlanma Hakkı

   Madde 11 - Üyelik Süresi

   6 ay – 1 yıl arası Vakıf aidatı ödemiş üyeler 10.000,00 TL
   1 yıl ve üzeri Vakıf aidatı ödemiş üyeler (15.000,00 TL)’ ye kadar yararlanabilir.

  • Talep Süresi

   Madde 12 - Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • Kredi Tutarı

   Madde 13 - 15.000,00 (On beş bin) TL.’ yi aşmamak üzere İhtiyaç Kredisi verilebilir.

 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  ENGELLİ KREDİSİ
  • Tanım

   Madde 14 - Engelli üyelerin yararlanabileceği kredidir.

  • Yararlanma Hakkı

   Madde 15 - Altı ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • Talep Süresi

   Madde 16 - Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • Kredi Tutarı

   Madde 17 - 10.000,00 (On bin) TL ’ yi aşmamak üzere Engelli Kredisi verilebilir.

 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  EĞİTİM KREDİSİ
  • Tanım

   Madde 18 - Üyenin veya çocuğunun devam mecburiyeti olan bir üniversitede ya da özel eğitim kurumunda öğrenim görmesi halinde yararlanabileceği kredidir.

  • Yararlanma Hakkı

   Madde 19 - Altı ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • Talep Süresi

   Madde 20 - Üniversiteden veya özel eğitim kurumundan alınan belge tarihinden başlayarak 2 (İki) aydır.

  • Kredi Tutarı

   Madde 21 - 10.000.00 TL. (On bin) TL’ yi aşmamak üzere, eğitim kredisi verilebilir.

 • 6
  ALTINCI BÖLÜM
  MASRAF KARŞILIĞI ORANLARI, TAKSİTLENDİRME DURUMU VE REDDİYAT
  • Tanım

   Madde 22 - Kredilere uygulanacak masraf karşılığı oranlarını (faiz) ve vade sayısını Yönetim Kurulu belirler. Belirlenen masraf karşılığı oranları (faiz), piyasa şartlarının üzerinde ve çok altında olamaz. Kredi geri ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt konusu tutara bankaların uyguladığı, en yüksek mevduat faizi uygulanarak tahsil edilir. Bir (1) kredi taksidini ödemeyen üye ve varsa kefillerine, kredi sözleşmesinde belirtilmiş iletişim adreslerine ve telefon numaralarına, Vakıf tarafından gönderilecek bilgi notu ve sms yolu ile ödeme konusunda uyarı yapılır, İki (2) kredi taksidini ödemeyen üyeye Vakfın anlaşmalı olduğu hukuk bürosu veya avukat tarafından ödeme konusunda ihtar çekilir, üyenin üç (3) kredi taksidini ödememesi halinde, Vakıf alacağının tahsili için icra yoluna başvurur. İcra yoluyla kesinti yapılana kadar üye ve kefillerin banka hesabından kredi sözleşmesi gereği kesinti yapılmaya devam edilir. Mahkeme kararı olması durumunda kesinti için bankaya talimat gönderilmez.

   Her üye en fazla 3 kişiye kefil olabilir. Bu sayının üzerindeki kefillik talepleri geri çevrilir. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf çalışanları kefil olamaz. Bu nedenle Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf çalışanları kefilsiz kredi talebinde bulunabilir. Kredi bakiye borçlarını vadesinden önce ödeyen üyelere erken ödeme indirimi yapılır. Erken ödeme, ilave bir masraf (faiz) alınmadan, üyenin kredi geri ödeme çizelgesinde görülen, kalan anapara miktarı üzerinden yapılır. Hukuk bürosu veya avukat tarafından, İhtar çekilen üye ve kefilleri icra işleminin başlatılmaması için, ihtar çekilen gecikmiş taksitlerini ödeyeceği tarih ve vade sayısı belirtir bir dilekçeyle Yönetim Kurulu’na başvurabilir. Bu dilekçeleri kabul etmek Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. Üyenin ödeme yaparak veya içerdeki birikimlerini kredi borcuna saydırması şeklinde yapılan kredi kapatma işlemlerinde, kredinin tamamının kapatılamaması durumunda, kalan borç üyenin talebi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılandırılabilir.

 • 7
  YEDİNCİ BÖLÜM
  SON YÜKÜMLER
  • Tanım

   Madde 23 - Kredi Değerlendirme Sistemi

   • Vakıf Aidatı, Biyaf Aidatı ve Kredi taksit ödeme düzeni
   • Biyaf Aidat tutarı
   • Vakıf ve Biyaf birikimleri toplamı
  • Yürürlük

   Madde 24 - Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 30/06/2018 tarih ve 79 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  • Yürütme

   Madde 25 - Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

BURS YARDIMI YÖNETMELİĞİ

 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  AMAÇ VE KAPSAM
  • Madde 1

   Bu yönetmeliğin amacı, Tüm Kamu Çalışanları Ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) Resmi Senedinin 4. Maddesine göre, Tüm Kamu Çalışanları Ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV ) tarafından (örgün) lisans eğitimi gören üye çocuklarından, başarılı olanlara verilecek eğitim burslarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  TANIMLAR
  • Madde 2

   Bu Yönetmelikte yer alan

   VAKIF: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜKÇEV: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   ÜYE: TÜKÇEV üyelerini

   YÖNETİM KURULU: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

   BURS / BURS YARDIMI:Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) tarafından lisan eğitimine başlayacak başarılı üye çocuklarına her yıl eğitim döneminde düzenli olarak verilecek ayni veya nakdi yardımı,

   BURS BÜTÇESİ: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) Yönetim Kurulu tarafından her yıl için tespit edilecek toplam burs yardımı tutarını,

   BURS KOMİSYONU: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’na yapılan burs yardımı başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak Komisyonu,

   ÜYE: Çocuğu burs başvurusunda bulunan veya burs alan Vakıf Üyesi’ni

   BURSİYER: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) tarafından burs yardımı yapılan öğrenciyi, ifade eder.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  BURS KOMİSYONU
  • Madde 3

   Burs komisyonu, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için seçilecek iki (2) Yönetim Kurulu ve bir (1) Denetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç (3) kişiden oluşur. Burs Komisyonu burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirilmesini yapar, burs sistemi ve politikası ile ilgili öneriler geliştirerek Yönetim Kurulu’na sunar.

   Burs Komisyonu her yıl Ekim ayı başında toplanır. Komisyon, burs başvurularını inceler ve mevcut öğretim yılı için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bütçe ve bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda uygun adaylar arasından, burs verilecek öğrencileri 15 Ekim tarihine kadar belirler. Burs verilecek öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınarak, ailesinin ikamet etmekte olduğu yer dışında öğrenim gören ve kardeşi yükseköğrenim gören öğrencilere öncelik tanınır ve daha önce burs verilmesine karar verilmiş öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğinin değerlendirmesi yapılır. Bu çalışmalar bir rapor halinde 15 Ekim tarihine kadar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

   Burs Komisyonu burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla her yılın Şubat ayında tekrar toplanır ve hazırlayacağı raporu Mart ayının ilk günü Yönetim Kurulu’na sunar.

 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  BURS YARDIMINDAN FAYDALANACAKLAR
  • Madde 4

   Bursiyer adaylarında aranacak şartlar şunlardır.

   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
   • Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinden birinin (örgün) lisans programında öğrenci olmak
   • Hapis veya ağır para cezası almamış ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hakkında dava açılmamış olmak
   • Başvuru tarihinden önce TÜKÇEV’ e en az 6 ay süre ile düzenli üyelik aidatı ödemiş bir üyenin çocuğu olmak
   • Üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 100.000 (yüz bin) başarı sıralaması içinde olmak
   • İlk 100.000 (yüz bin) başarı sıralaması içinde yeterli burs yardımı yapılacak öğrenci bulunamaması durumunda, ilk 150.000 (yüz elli bin) başarı sıralaması içinde olmak
 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  BAŞVURU SÜRECİ
  • Madde 5

   Bursiyer adayları TÜKÇEV ‘in web sitesinden veya vakıf merkezinden tedarik edecekleri BURS YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığı altında belirtilen EK.1(Ön Başvuru İçin İstenilen Belgeler) Burs Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgeleri tamamlayarak 3-17 Eylül tarihleri arasında vakfın adresine şahsen veya posta ile ulaştırırlar. Duyuruda belirtilen adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.

   Ön Başvuru İçin İstenecek Belgeler(Ek.1);

   • Burs Başvuru Formu
   • Başvuru Dilekçesi (üyenin burs talebini içeren dilekçe)
   • Öğrenci Belgesi,
   • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
   • ÖSYM sonuç belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren belge,

   Ön Başvuru Formu ve ekindeki evrakların incelenmesi sonrasında, Ön Başvurusu uygun görülerek Vakfın web sitesinde yapılan duyuruda asil veya yedek listede ismi bulunan bursiyer adayları tarafından, BURS YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığı altında belirtilen (Ön Başvurusu Onaylananlardan İstenilen Belgeler Ek.2) belgeleri eksiksiz olarak tamamlanarak 31 Eylül tarihi mesai saati bitimine kadar vakfın adresine şahsen veya posta ile ulaştırılır,

   Ön Başvurusu Onaylananlardan İstenecek Belgeler (Ek.2);

   • Adli sicil kaydı,
   • İkametgah belgesi,
   • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
   • Ailede Çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emekli ise emekli kimlik fotokopisi ve gelir beyan belgesi,
   • Kiracıların kira kontratı fotokopisi, kurum lojmanında oturanların kurumdan alacağı resmi yazı,
   • Ailenin üzerine kayıtlı tapu ve araç bilgilerini gösterir e-devlet çıktısı,
   • TÜKÇEV tarafından istenebilecek diğer belgeler

   Burs Komisyonu başvuruları 15 Ekim tarihine kadar sonuçlandırır ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu burs yardımından faydalanacak öğrencileri Ekim ayı sonuna kadar belirler. Yönetim Kurulu tarafından burs yardımı yapılmasına karar verilen başvuru sahiplerinin isim ve puan durumu Vakfa ait web sitesinde duyurulur. Ayrıca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

 • 6
  ALTINCI BÖLÜM
  BURS YARDIMI TUTARI VE SÜRESİ
  • Madde 6

   Burs yardımı yapılacak öğrenci sayısı ve burs yardımı tutarı öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen aylık burs yardımı tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle, her ayın son iş gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırılır.

   Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı, bursiyerin kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve 8. maddede belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece, öğrencinin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aramaksızın burs yardımı yapılmaya devam eder. Bu süre boyunca, her öğretim dönemi sonunda, dönem not çizelgesi bursiyer tarafından postayla veya elden Vakıf’a iletilir. Not çizelgesi dönemin son sınav sonuçlarının ilanından 15 gün içinde vakfa ulaştırmadığı takdirde öğrenciye yapılan burs yardımı askıya alınır.

 • 7
  YEDİNCİ BÖLÜM
  BURS YARDIMI ÖDEME ŞEKLİ
  • Madde 7

   Burs yardımı Ekim ayından itibaren öğrenci adına açılmış banka hesabına yatırılır.

 • 8
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  BURS YARDIMININ SONA ERMESİ
  • Madde 8

   Burs yardımı, öğrencinin devam ettiği lisans programından mezun olduğu ayın son günü sona erer.

   Ayrıca aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse Vakıf Yönetim Kurulu burs yardımının hemen sona erdirilmesine karar verebilir:

   • Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe olmadan öğrencinin dönem sonunda 2 ders ve fazlasından başarısız olması durumunda
   • Bursiyerin Hapis veya Ağır Para Cezasına mahküm edilmiş olması ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği iddiasıyla hakkında dava açılmış olması,
   • Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması,
   • Öğrencinin burs yardımı devam ederken, Vakfa ibraz ettiği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi. (Bu durumunda ayrıca kadar bursiyere ödenmiş olan tüm burs yardımı tutarı, yasal faiziyle birlikte bursiyer ve üyeden tahsil edilir.)
   • Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,
   • Üyenin iki aydan daha fazla aidat borcunu aksatması,
   • Bursiyerin kayıtlı olduğu programı değiştirmesi veya herhangi bir nedenle kayıtlı bulunduğu programla ilişiğinin kesilmesi,
   • Öğrencinin veya anne-babasının mali durumundan önemli bir iyileşmenin olması,
   • Üyenin TÜKÇEV üyeliğinden ayrılması veya çıkartılması durumunda burs yardımı hakkı son bulur. Ancak üyenin vefatı durumu bu madde kapsamı dışındadır.
 • 9
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  DİĞER HÜKÜMLER
  • Madde 9

   Vakıf burs yardımı verilmesine karar vermekle, bursiyer veya üyeye karşı herhangi bir borç, vaad veya taahhüt altına girmiş olmamaktadır. Burs yardımının süresi ve tutarının, bursiyer adaylarında aranacak şartların yeniden belirlenmesi veya bir kısım ya da tüm burs yardımlarının sona erdirilmesi halinde, bursiyer veya üyenin Vakfa karşı herhangi bir itiraz, talep veya dava hakkı bulunmamaktadır.

   Bursiyerler ve bursiyer adayları TÜKÇEV burs yardımı için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları peşinen kabul ederler.

   Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile burs yardımına hak kazandıkları veya burs almaya devam ettikleri belirlendiği takdirde burs yardımları kesilir. Bu durumda yanlış bilgi veya belgenin verildiği tarihten sonra bursiyere ödenen burs yardımının tamamı, bursiyer ve velisi olan üye tarafından, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Vakfa iade edilir.

   Vakıf burs yardımları, her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

   Üniversitelerin ikinci öğretim, açık öğretim, önlisans ve uzaktan eğitim lisans programlarında eğitim gören ve kardeşi vakıftan burs alan öğrencilere burs verilmez.

   Burs yardımı yapılacak öğrenci sayısını her yıl Yönetim Kurulu belirler. Bu yardımdan en fazla vakıf üye sayısının 1/50 si oranında öğrenci yararlanabilir. Vakfın geliri ve üye durumuna göre her yıl burs yardımı yapılan öğrenci sayısı artırılıp azaltılabilir.

   Burs yardımından faydalanmak isteyen bursiyerlerin velilerinin en az 6 aylık üye olması ve aidatlarını eksiksiz olarak yatırmış olması gerekir.

   Sıralamada birden fazla çocuğu yükseköğrenim gören üyelere öncelik tanınır. Şartların eşit olması durumunda ödenmiş toplam aidat miktarına bakılır.

 • 10
  ONUNCU BÖLÜM
  YÜRÜRLÜK
  • Madde 10

   Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 05/09/2018 tarih ve 64 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 • 11
  ONBİRİNCİ BÖLÜM
  YÜRÜTME
  • Madde 11

   Bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..