Vakıf Senedi
 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı
  • Ad ve Merkez

   Madde 1 - Vakfın Adı: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı olup, kısa adı “TÜKÇEV”dır. İşbu resmi senette vakıf olarak anılacaktır.

   Vakfın Merkezi: Vakfın merkezi Adana’dır. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

  • Tanımlar

   Madde 2- Bu Senette geçen;

   Vakıf: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı,
   Senet: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Resmi Senedini,
   Üye: Vakıf Yararlananı’nı,
   Üye Yakını: Vakıf Yararlananının Yakınını, İfade eder.

  • Vakfın Amacı

   Madde 3- Vakfın Amacı; Üyeleri arasında, samimi ve yakın işbirliği kurmak, yardım ve bağlılık hislerini takviye etmek, sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik dayanışma ruhu oluşturmak, bu amaçlara yönelik olarak sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, ticari, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermek ve öncellik üyelerine ait olmak üzere, gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir.

  • Vakfın Faaliyetleri

   Madde 4-

   a) Üyelerin kişisel gelişimleri ve sosyal sorumluluklarını artırmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenler, bilimsel projeleri destekler ve bunlara yönelik etkinliklerde bulunur.

   b) Mesleki gelişim sağlamak üzere, danışmanlık şirketleri ve üniversitelerle diyaloga geçip, seminer, konferans, kurs vb. programlar düzenler.

   c) Üyelerin meslek tiplerine ve uzmanlık alanlarına göre mesleki gelişim programlarını organize eder.

   d) Yönetim kurulunun uygun gördüğü, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin cevaz verdiği hallerde; spor tesisleri, eğitim, öğretim, sigorta ve aracılık hizmetleri, tatil köyleri, otel gibi turizm faaliyetleri, dergi ve gazete gibi yayıncılık faaliyetleri, bankacılık ve vakfın amacına uygun her türlü ticari faaliyetlerde bulunur. Diğer vakıf, dernek, sandık, kulüp ve özel eğitim kurumları ile irtibata geçerek üyelerine yönelik programlar düzenler.

   e) Üyelerin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; sanatsal ve sportif faaliyetler, el becerisi eğitimleri, geziler, yemek ve çaylı toplantılar organize eder. Yabancı dil, istatistik, bilgisayar, internet vb. konularda kurslar düzenler.

   f) Yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde; yurt içi ve yurt dışı insan kaynakları, personel seçme ve yerleştirme konularında faaliyetlerde bulunur.

   g) Sosyal tesis açar ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verir, yurt ve pansiyon açar, doğal afetlerde ekipler kurup ilgili mercilerle diyaloga geçmek suretiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olur.

   h) Düzenlenen eğitim programlarından sonra katılımcılara sertifika veya katılım belgesi verir.

   i) Uluslararası ilaç, sağlık, vb. insani yardımları dağıtmak amacıyla ayni ve nakdi bağış kabul eder.

   j) İlgili mevzuat dahilinde her derece eğitim öğretim kurumları (kreş, ana okulu, ilköğretim, ortaöğretim, dershane, öğrenci etüt eğitim merkezleri, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, vb.) yurtlar, özürlü, yaşlı ve hasta bakımevleri, laboratuarlar, bilgi bankaları, kurslar, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, spor, kültürel ve sosyal tesisler ile kamplar kurar ve işletir.

   k) Üyelere geri alınmak üzere veya gerektiğinde karşılıksız olarak ayni ve/veya nakdi yardımda bulunur.

  • Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

   Madde 5- Vakıf, gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birkaç kez yatırımda kullanmaya, vakfın amacı doğrultusunda bunları almaya veya satmaya, yardım toplamak için izinler almaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Kanunlar ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  Üyelik Koşulları, Üyeliğin Sona Ermesi
  • Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Görevleri

   Madde 6- Vakıflarla ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan ve vakfa katkı sağlayacağı düşünülen Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile, Vakıfa üye olabilir. Mevzuatın aradığı üyelik koşullarını taşıyan vakıf çalışanları, talepleri halinde Yönetim Kurulu Kararı aranmaksızın vakfa üye olabilirler. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile, özel veya tüzel kişilere onursal üyelik unvanı verilebilir.

   a) Üyeler Vakıf faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkına sahiptir.

   b) Genel Kurulda oy Kullanma hakkı vardır, Üyeler bu haklarını Vakıf Senedinde ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde kullanır. Onursal Üyelerin oy kullanma hakları yoktur.

   c) Üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık aidatları ödemekle yükümlüdür.

   d) Üyeler Vakıf aleyhine olacak söz ve eylemlerden uzak durmak zorundadır.

  • Üyeliğin Sona Ermesi

   Madde 7- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

   a) Kendiliğinden: Üyelik için kanun ve yönetmelikte ve Vakıf Senedinde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Vakıf üyeliği kendiliğinden sona erer.

   b) Çıkma İle: Hiç kimse Vakıfa üye kalmaya zorlanamaz. Üye yazılı müracaat ve Yönetim Kurulunun kararı ile Vakıf üyeliğinden ayrılabilir. Vakıf Çalışanlarının üyelikten ayrılması için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

   c) Çıkarılma İle: Vakıf üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

   • 1. Vakıf Senedine ve çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
   • 2. Ödenti verme borcunu birbirini takip eden üç ay içinde yerine getirmemek.

   Vakıf üyeliğinden çıkarılanlar, yargı yolu açık olmak kaydı ile, Genel Kurul kararıyla tekrar üye olabilirler.

  • Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

   Madde 8- Yıllık üyelik aidat miktarını ve ödeme şeklini Vakıf Yönetim Kurulu Belirler.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Organlar
  • Vakfın Organları

   Madde 9- Vakfın Zorunlu Organları;

   • a) Genel Kurul,
   • b) Yönetim Kurulu,
   • c) Denetim Kurulu’dur.
  • Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu

   Madde 10- Genel Kurul Vakfın en yetkili karar organı olup, Vakıf Merkezinin Bulunduğu Adana Şubesi ve Diğer şubelerin seçeceği delegelerden teşekkül eder.

  • Genel Kurulun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

   Madde 11- Genel kurul , üç yılda bir Mayıs ayında, Yönetim Kurulunca alınmış başkaca bir karar yok ise, Yönetim Kurulunun çağrısıyla, Vakıf merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul;

   • a- Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
   • b- Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
  • Toplantıya Çağrı Usulü

   Madde 12- Yönetim Kurulu, Vakıf Senedine göre Genel Kurula katılacak delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

   Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır .

   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  • Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

   Madde 13- Genel Kurul , genel kurula katılma hakkı bulunan Vakıf Genel Merkez genel kurul delegelerinin salt çoğunluğu ile, Vakfın feshine veya Vakıf Senedi değişikliğine karar verilebilmesi için ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurulda alınacak kararlar, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Vakfın feshi veya Vakıf Senedi değişikliği kararlarında ise, toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

  • Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

   Madde 14- Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak, toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeterince başkan vekili ile, iki katip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’nca yürütülür. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak Başkan ve katip üyeler tarafından imzalanarak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

   Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların, gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

  • Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

   Madde 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

   • a) Vakıf organlarını seçmek,
   • b) Vakıfla ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,
   • c) Vakıf Resmi Senedini değiştirmek,
   • d) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp, Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
   • e) Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
   • f) Vakıf için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
   • g) Vakfın aynı mahiyetteki veya benzeri bir kuruluşla birleşmesi ve birleşme esasları hususunda karar almak,
   • h) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.
  • Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

   Madde 16-
   Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla üç yıllık süre için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerden en az beşinin Demiryolu Çalışanı veya emeklilerinden oluşması, bu 5 üyenin en az üçünün (3) de faal Demiryolu çalışanı olması zorunludur. Görev sırası sona eren üye, Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilemezler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulu bir (1) ay içerisinde toplantıya çağırır.

   • a) Yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında gizli oylama ile önce başkanı seçer sonra da kendi aralarında görev bölümü yaparlar.
   • b) Yönetim kurulu ayda bir kez olmak üzere salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
   • c) Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve Vakıf Senedine uygun olarak yerine getirir. Vakfın temsil görevi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.
   • d) Vakfın gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurula sunar.
   • e) Vakfa ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.
   • f) Karar alınmasını gerektiren işler hakkında karar alır ve bu kararların karar defterine yazılarak, Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar.
   • g) Vakfın amacına yönelik ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturur.
   • h) Genel Müdürü belirler. Genel Müdürün görev süresinde sınırlama yoktur.
   • i) Mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
  • Başkanın Görev ve Yetkileri

   Madde 17-

   • a) Vakfı temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
   • b) Kanun, Yönetmelik ve vakıf senedinde yer alan diğer görevleri yasal süreleri içerisinde yerine getirir.
  • Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

   Madde 18- Genel Müdür, Yönetim Kurulunca atanır ve yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görevleri yapar. Vakfın hizmetlerini programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Yönetim Kurulu toplantıları Gündemini hazırlar ve Yönetim Kurulunda alınan kararların Karar Defterine yazılmasını sağlar. Yönetmelikle belirlenecek diğer işleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer görevleri yapar.

  • Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

   Madde 19-

   • a) Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
   • b) Vakfın Resmi Senedinde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Vakıf Senedine uygun olarak tutulup tutulmadığını, Vakıf Senedinde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
   • c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
   • d) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Vakıf yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
   • e) Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Vakfın Örgüt Yapısı
  • Temsilcilik

   Madde 20- Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, Vakıf Genel Kurullarında temsil edilmezler. Temsilcilerle ilgili bilgiler, yasal süreleri içerisinde yetkili mercilere bildirilir. Bu bildirimden Vakıf Yönetim Kurulu sorumludur.

  • Vakıf Şubeleri

   Madde 21- Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şubeler açılabilir. Yönetim Kurulunca alınan kararı müteakip, şubeyi açmadan önce şube açma ile ilgili beyanname Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilir veya elektronik ortamda gönderilir.

   Vakıf tarafından şube veya temsilciliğin kapatılması durumunda 30 günlük süre içerisinde Bölge Müdürlüğü’ne beyanda bulunulur. Şubelerde, Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir (1) Başkan ve Dört (4) Yönetim Kurulu üyesi bulunur.

 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Seçimler
  • Genel Kurul Seçim Süreleri ve Yöntem

   Madde 22- Genel Kurul üç (3) yılda bir Mayıs ayında toplanır. Bu toplantıda Vakfın organları gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilir. Bu esaslara uyulmasını Divan Başkanı sağlar ve denetler. Kurulların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

  • Şubelerde Delegasyon Seçimi

   Madde 23- Şube delegasyon seçimlerinde her Elli (50) üye için bir, her Elli (50) üyeden sonra kalan üye sayısı için de bir delege belirlenir. Şube Delegasyon seçimlerinde, asıl delegelerin yarısı kadar da yedek delege seçilir. İstifa, vefat, ihraç gibi nedenlerle boşalacak delegasyon üyeliği, yedek delegelerden sırasıyla Yönetim Kurulu tarafından çağrı yapılarak tamamlanır. Şubeler, Genel Kuruldan en az iki ay önce delegasyon seçimlerini tamamlayıp seçilen delegelerin isimlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Delegasyona seçilen üyelerin Merkez Genel Kuruluna katılmak için yapacakları masraflar Şube bütçelerinden karşılanır.

 • 6
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  • Vakfın Gelirleri

   Madde 24-

   • a) Üye ödentileri,
   • b) Vakıf adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen piyango ile balo, eğlence, temsil, konser, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler,
   • c) Vakfın malvarlığından elde edilen gelirler,
   • d) Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,
   • e) Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanan yardımlar,
   • f) Bağış ve vasiyet yoluyla vakfa intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,
   • g) Vakfa ait işletmelerden elde edilen gelirler,
   • h) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
   • i) Bankalardaki mevduat ve türevlerinden elde edilecek gelirler,
   • j) Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.
  • Vakfın Feshi ve Mal varlığının Tasfiye Şekli

   Madde 25- Vakıf dağılmasına veya feshedilmesine üyelerinin 4/5 oyuyla karar verilebilir ancak bu kararın mahkemece de onaylanması / kabul görmesi gereklidir. Vakfın bu şekilde veya başka herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Vakfın tüm mal varlığı Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilir. Sona erme ve tasfiye işlemlerinin ayrıntıları yönetmelikle düzenlenir.

  • Memur ve İşçiler

   Madde 26- Vakıf iş ve işlemlerinin, hizmetlerin yürütülmesi için yeterince memur ve işçi Yönetim Kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de memur ve işçi görevlendirilebilir.

  • Defter ve Kayıtlar

   Madde 27- Kanun, Yönetmelik ve Vakıf Resmi Senedi gibi mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

  • Vakıf Resmi Senedi Değişikliğinde Usul

   Madde 28- Vakıf Resmi Senedi değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda alınan karar mahkeme sürecinden sonra kesinleşir. Genel Kurulda Senet değişikliği yapılabilmesi için, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

  • Huzur Hakkı

   Madde 29- Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilemeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Genel Kurul belirler.

  • Vakfın Mal Varlığı

   Madde 30- Vakfın kuruluşundaki mal varlığı, kurucusu (DEÇAD) tarafından bağışlanmış olan 100.000.00 (YÜZBİN) TL.’ dir.

  • Yedek Akçe

   Madde 31- Bir bilanço devresinde elde edilen safi gelirden, ilgili kanun gereğince ödenmesi gereken teftiş ve denetim giderlerine katılma payı ile varsa başkaca ödenmesi gereken yönetim giderleri düşüldükten sonra kalan miktardan % 10’u yedek akçe olarak ayrılır.

   Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderlerini ve Vakfa bağlı kuruluşların zararlarını karşılayamayacak durumda olursa gereken harcama Yönetim Kurulu kararı ile yedek akçe hesabından yapılabilir. Vakfın resmen kuruluşundan sonraki onuncu bilanço döneminde, toplanan yedek akçenin yeterli olup olmadığı hususu Genel Kurulca görüşülür, yedek akçenin yeterli olduğuna karar verilirse, yedek akçe ayrılması durdurulur. Yedek akçenin yeterli olmadığına karar verilmesi halinde, yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Ondan sonraki her Genel Kurulda bu konu tekrar ele alınır.

  • Vakfın Kurucusu

   Madde 32- Vakıf kurucusunun bilgileri aşağıda gösterildiği üzere tüzel kişiliktir.

   Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nın Kurucusu, Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DEÇAD) Tüzel Kişiliğidir. Sermayesi DEÇAD tarafından bağış yoluyla karşılanmıştır. Vakfın Kurulmasından sonra DEÇAD Genel Kurul Kararı ile Tüzel Kişiliğini fesih ederek, tüm mal varlığını TÜKÇEV’e aktaracaktır. .

  • Geçici Hükümler

   Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

   Ad Soyad

   1- Nilgül Koray
   2- Muhittin Topal
   3- Metin Edip Alper
   4- Yaşar Anur
   5- Remzi Baz
   6- Lutfi Ekşi
   7- Tuncay Elcan
   8- Vefa Özçelik
   9- Yusuf Kaya

   Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

   Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Aziz SÖKMEN yetkili kılınmıştır.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..