Vakıf Dayanışma Yardım Fonu
 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GİRİŞ
  • TANIM

   Madde-1: Bu yönetmelik Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Resmi Senedi ve Genel İç Yönetmeliğine EK olarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte;

   VAKIF: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜKÇEV Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   PERSONEL TÜKÇEV’ de veya işletmelerinde çalışan personeli,

   ÜYE TÜKÇEV üyelerini

   YÖNETİM KURULU TÜKÇEV Yönetim Kurulunu,

   VARİS Üyelik Başvuru Formunda varis olarak belirtilen kişileri,

   BİRİKMİŞ AİDAT Üyelere ait Biriktirme Aidatı toplamını,

  • KAPSAM

   MADDE-2: Bu yönetmelik hükümleri; TÜKÇEV üyelerini kapsar. Bu yönetmelik, kredi yönetmeliği kapsamı dışındadır. Vakıf birikimi üzerinden kredi talebinde bulunulamaz. Ancak, kredi taleplerinde, Vakıf birikimi teminat gösterilebilir.

   Üyeye İhraç ihtar yazısı yazılmamış ise, üyeliğin devamı sırasında, banka kaynaklı sorunlar ya da vakıf tarafından teknik bir sorun sebebiyle kesinti yapılmamış ise geriye dönük en fazla 2 aidat ödemesi yapılabilir. İhraç ihtar yazısı yazılan üyeler gecikmiş aidatlarının tamamını ödeyebilir. Yukarda belirtilen sebepler dışında, ödenmemiş olan geçmiş dönemlere ait aidat ödemesi yapılamaz. Üye ileriye dönük vakıf aidatlarını peşin olarak olarak ödeyebilir. Fakat istifa, emekli veya vefat işlemlerinde peşin ödedikleri aidat sayısı değil, işlem tarihine kadar olan üyelik süresi (varsa katsayı hak edişleri) dikkate alınarak hesaplama yapılır.

  • ÜYELİK

   MADDE-3: Vakıf Üyelik: İmzalı Üyelik Katılım Formu’ nun vakfa teslimi ve Yönetim Kurulu’nun Vakıf üyeliğine kabul kararını müteakip, ilk Vakıf aidatının Vakıf Hesabına yatırılması ile başlar.

  • AMAÇ

   MADDE-4: Bu yönetmeliğin amacı; Vakıf yardım fonundan yararlanma şekil ve esaslarını belirlemektir.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  VAKIF EMEKLİLİK DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   MADDE-5: Kurumundan emekli olan üyenin, yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   MADDE-6: Bu yardımdan, 4 (Dört) tam yıl (48 Ay) aidat ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   MADDE-7: Bu yardımdan yararlanabilmek için, üye tarafından: Emekli olduğunu gösteren, kurum tarafından verilen belgenin ekli olduğu dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu toplantı kararının karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   MADDE-8: Kurumundan emekli olan ve Vakıf üyeliğine devam etmek isteyen, üyeler için süre sınırlaması yoktur. Herhangi bir nedenle Kurumu ile ilişiği kesilen üyeler için, ilişik kesilme tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

  • YARDIM TUTARI

   MADDE-9: İşlem tarihi itibariyle yardım tutarı aşağıda belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanır ;

   4 tam yıl ile 8 tam yıl arası (48 - 95 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,65 katı,

   8 tam yıl ile 12 tam yıl arası (96 - 143 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,90 katı,

   12 tam yıl ile 16 tam yıl arası (144 – 191 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,15 katı,

   16 tam yıl ile 20 tam yıl arası (192 - 239 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,40 katı,

   20 tam yıl ile 25 tam yıl arası (240- 299 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,65 katı,

   25 tam yıl (300 ay) ve üzeri aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,90 katı tutarında Vakıf Emeklilik Dayanışma Yardımı ödenir. Zorunlu hallerde bu oranları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Vakıf Emeklilik Dayanışma Yardımı katsayılarında, 1 (Bir) üyenin biriktirmiş olduğu aidat toplamını, kalanı üyenin alacağı nema toplamını ifade eder. Vakıf tarafından, üyenin nema hak edişinden emekli, istifa ve vefat işlemlerine göre %10 ya da %15 masraf kesintisi veya Gelir İdaresi Başkanlığı Genelgesine göre stopaj kesintisi yapılır. Üyenin vakfa olan borçları mahsup edildikten sonra kalan tutar Vakıf Emeklilik Dayanışma Yardımı olarak ödenir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   MADDE-10: Üyenin talep dilekçesinde belirttiği kendisine veya başka kişiye ait banka hesap numarasına, banka hesap numarası belirtilmemiş ise, vakıfta kayıtlı hesap numarasına banka şubesi aracılığıyla Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren; nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üye alacağından mahsup edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden, Noter aracılığıyla gönderilse dahi Vakıf Emeklilik Başvuru Dilekçeleri kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  VAKIF VEFAT DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   Madde-11: Vefat eden üyenin Vakıf Üyelik Formunda belirtilen varislerinin Formda belirtilen oranlarda yararlanabileceği yardımdır.

  • YARALANMA HAKKI

   Madde-12: Bu yardımdan, üyelik süresine bakılmaksızın vefat eden tüm üyelerin, Vakıf Üyelik Formunda belirtilen varisleri yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   Madde-13: Bu yardımdan yararlanabilmek için, varis veya varisler tarafından: Üyenin vefatına dair resmi makamlardan alınacak belgelerin ekli olduğu dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu toplantı kararının karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-14: Vefat tarihinden başlayarak 1(bir) yıldır. Bu süre zarfında vefat eden üyenin hak edişleri ile ilgili herhangi bir talepte bulunmayan varisler vefat eden üyenin hak edişlerinden feragat etmiş sayılmaktadırlar. Başvuru olmadığı takdirde, üyenin hak edişleri vakfa gelir olarak kaydedilir.

  • YARDIM TUTARI

   Madde-15: Üyenin vefatı halinde, vakıf aidat birikimi 9. Maddede belirtilen şartlara göre hesaplanıp, varislerine Vefat Dayanışma Yardımı olarak ödenir. Nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Vefat Dayanışma Yardımı hak edişi tutarından, üyenin Vakfa olan borçları mahsup edilir. Vefat eden üyenin kullanmış olduğu kredisi sigortalı ise kalan borç öncelikli olarak Sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigorta şirketinden tahsil edilen tutarın borcu karşılamadığı durumlarda, üyenin Vefat hak edişlerinden kalan borç düşülür. Üyenin, Vakfa olan borç toplamı, hak edişleri toplamından daha fazla ise üyenin kefillerinden veya varislerinden tahsil edilir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   Madde-16: Bu yardımdan yararlanan üyenin varis veya varislerinin, müracaat dilekçesinde belirttiği hesap numarasına banka şubesi aracılığı ile Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren; nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Üyenin varisi Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üyenin varisinin alacağından mahsup edilir.

 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  VAKIF İSTİFA DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   MADDE-17: Üyenin Vakıftan istifası halinde yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   MADDE-18: Bu yardımdan 6 (Altı) tam yıl (72 ay) aidat ödedikten sonra istifa eden üyeler yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   MADDE-19: Üye tarafından yazılı taleple Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu toplantı kararının karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   MADDE-20: Bu yardımdan yararlanma süresinde sınırlama yoktur.

  • YARDIM TUTARI

   MADDE-21: Vakfa üyelik süresi 6 (Altı) tam yıldan (72 Aidat) daha az bir süre ise, Vakıftan ayrılan üyeye birikmiş Vakıf aidatları haricinde herhangi bir ödeme yapılmaz. İşlem tarihi itibariyle yardım tutarı aşağıda belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanır;

   6 tam yıl ile 9 tam yıl arası (72 - 107 Ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,65 katı,

   9 tam yıl ile 12 tam yıl arası (108 - 143Ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,75 katı,

   12 tam yıl ile 16 tam yıl arası (144 - 191 Ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,85 katı,

   16 tam yıl ile 20 tam yıl arası (192 - 239 Ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,95 katı,

   20 tam yıl ile 25 tam yıl arası (240 - 299 Ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,05 katı,

   25 tam yıl (300 Ay) ve üzeri aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,15 katı tutarında Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı ödenir. Zorunlu hallerde bu oranları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı katsayılarında, 1 (Bir) üyenin aidat toplamını, kalanı üyenin alacağı nema toplamını ifade eder. Vakıf tarafından, üyenin nema hak edişinden emekli, istifa ve vefat işlemlerine göre %10 ya da %15 masraf kesintisi veya Gelir İdaresi Başkanlığı Genelgesine göre stopaj kesintisi yapılır. Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı hak edişi tutarından üyenin Vakfa olan borçları mahsup edildikten sonra, kalan tutar Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı olarak ödenir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   MADDE-22: Üyenin talep dilekçesinde belirttiği kendisine veya başka kişiye ait banka hesap numarasına, banka hesap numarası belirtilmemiş ise, vakıfta kayıtlı hesap numarasına banka şubesi aracılığıyla Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekâlet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üye alacağından mahsup edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden, Noter aracılığıyla gönderilse dahi Vakıf İstifa Başvuru Dilekçeleri kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  ÜYE, EŞ VEYA ÇOCUK VEFAT DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   MADDE-23: Üyenin, eşinin veya çocuğunun vefatı durumunda yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   MADDE-24: Bu yardımdan en az 6 (Altı) ay vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • TALEP ŞEKLİ

   MADDE-25: Üyenin vefatı durumunda varisleri tarafından, üye eşi veya çocuğunun vefatı durumunda ise üye tarafından ölüm belgesinin ekli olduğu dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat edilir.

  • TALEP SÜRESİ

   MADDE-26: Vefat tarihinden başlayarak 3 (üç) aydır.

  • YARDIM TUTARI

   MADDE-27: Üyenin eşinin veya çocuğunun vefatı durumunda üyeye 1.000.00 TL. (Bin TL.) ,üyenin vefatı durumunda varislerine 2.000.00 TL. (İki Bin TL.) vefat yardımı yapılır. Tutarı değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   MADDE-28: Üyenin eşinin veya çocuğunun vefatı durumunda talep dilekçesinde belirttiği hesap numarasına, hesap numarası belirtilmemiş ise vakıfta kayıtlı hesap numarasına, üyenin vefatı durumunda varislerinin talep dilekçesinde belirttiği hesap numarasına banka şubesi aracılığı ile müracaat tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde ödenir.

 • 6
  ALTINCI BÖLÜM
  SON HÜKÜMLER
  • VAKIFTAN İHRAÇ EDİLEN ÜYELERE UYGULANACAK ÖDEME ŞEKLİ

   MADDE-29: Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf’tan ihraç edilen üyelerin hak ediş hesaplamaları IV. BÖLÜM – VAKIF İSTİFA DAYANIŞMA YARDIMI ve IV. BÖLÜM – BİYAF İSTİFA DAYANIŞMA YARDIMI Yönetmeliklerine göre yapılır.

  • YÜRÜRLÜK

   MADDE-30: Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 30/06/2018 tarih ve 79 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  • YÜRÜTME

   MADDE-31: Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..