Kredi Yardım Fonu
 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GİRİŞ
  • TANIM

   Madde-1: Bu yönetmelik Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Resmi Senedi ve Genel İç Yönetmeliğine EK olarak hazırlanmıştır. Fonun adı, Kredi Yardım Fonu olup, kısa adı KİYAF’ tır. Bu yönetmelikte;

   VAKIF: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜKÇEV Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   PERSONEL TÜKÇEV’ de veya işletmelerinde çalışan personeli,

   ÜYE TÜKÇEV üyelerini

   YÖNETİM KURULU TÜKÇEV Yönetim Kurulunu,

   VARİS Üyenin Üyelik Başvuru Formunda belirttiği kişileri,

   BİYAF Biriktirme Yardım Fonu’nu,

   BİYAF AİDATI BİYAF üyelerinin ödedikleri aidatları,

   BİRİKMİŞ AİDAT Üyelere ait Biriktirme Aidatı toplamını,

   KEFİL Kredi borçlusunun borcundan, müşterek ve müteselsil sorumlu kişiyi

   MASRAF KESİNTİSİ Kredilere uygulanacak olan Masraf Karşılığı (faiz)oranlarını,

   BİYAF ÜYESİ BİYAF Üyelerini,

   ŞUBE Vakfın Şubelerini, ifade eder.

  • KAPSAM

   MADDE-2: Bu yönetmelik hükümleri; TÜKÇEV üyelerini kapsar. BİYAF birikimi üzerinden kredi talebinde bulunulamaz. Ancak, üyenin Vakıf ve BİYAF birikimleri toplamının kullanacağı kredi tutarını karşılaması durumunda kefil istenmez. Kredi kullanan üyenin, kredi borcu sona ermeden Vakıf ve Biyaf’ tan ayrılması ya da üyeliğinin sona ermesi durumunda, henüz vadesi gelmemiş kredi borçları erken ödeme koşullarında Vakıf ve Biyaf hak edişleri toplamından mahsup edilerek kapatılır. Vakıf ve Biyaf birikimlerini teminat olarak gösterilmesi durumunda birikimler toplamının kredi tutarını karşılamaması halinde üyenin ve gösterilen kefillerin maaşında icra bulunmaması şartıyla ( nafaka hariç) 10.000,00 (On bin) TL. ile 15.000,00 (On beş bin) TL.’ ye kadar olan taleplerinde tek kefil gösterilerek kredi imkânlarından yararlanılabilir. Kredi değerlendirme sistemine bakılarak 10.000,00 (On bin) TL.’ ye kadar kefilsiz kredi verilebilir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda 10.000,00 (On bin) TL.’ ye kadar olan kredi taleplerin de de kefil isteyebilir.

   Vakfa kredi borcu olan üyelerin, tekrar kredi kullanabilmesi için; kullanılan kredi taksitlerinin 1/2 ’sini ödemesi gerekmektedir

   Bu Yönetmelik kapsamında verilen kredilerde tahakkuk eden masraf karşılığı (faiz) tutarı peşin olarak kesilmeyip, kredi miktarının üzerine eklenir.

  • KREDİ VADELENDİRME ŞEKLİ SİGORTA VE POSTA MASRAFI

   MADDE-3: Kredi tutarlarına göre aşağıda belirtilen vade sayıları uygulanmaktadır.

   0 – 5.000 TL arası 18 ay

   5.000 – 10.000 TL arası 24 ay

   10.000 – 15.000 TL arası 36 ay

   Normal Kredi hariç, Üye adına vakıf tarafından Kredili Hayat Sigortası yaptırılması zorunludur. Yaptırılan sigorta tutarı, üyeye verilen kredi miktarına eklenir. Üye, çekeceği krediyi karşılaması halinde Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı ve Biyaf İstifa Dayanışma Yardımındaki birikimlerinin toplamını kefalet göstererek sigorta yaptırmayabilir.

   Kredi çeken üyelerden posta, kargo, evrak ve diğer işlemler için masraf tutarı olarak 30,00 TL çekilen krediye eklenir.

  • AMAÇ

   MADDE-4: Kredi Yardım Fonu (KİYAF)’ tan yararlanma şekil ve esaslarını belirlemektir.

  • TALEP ŞEKLİ VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   MADDE-5:

   a) İlgili Makamlar veya Vakıf, Şube ve Temsilcilikler tarafından onaylanmış, eksiksiz olarak doldurulan Kredi Talep Formu

   b) Kredi talep sahibi ve kefillerinin (üye olmayan) mali işlerden veya muhasebe tarafından onaylatılmış maaş bordrosu (Vakıf İstifa Dayanışma Yardımı ve Biyaf İstifa Dayanışma Yardımındaki birikimi toplamı talep ettiği kredi tutarını karşılayan üyelerden maaş bordrosu talep edilmez).

   c) Emekli üyelerden e – devlet’ ten alınmış maaş miktarını ve icra durumunu gösteren belge

   d) Üye ve kefil (üye olmayan) kimlik fotokopileri

   e) Engelli Kredisi talebinde belirtilen evraklara ek olarak %40 engelli olduğunu gösteren belgenin eklenmesi gerekmektedir.

   f) Eğitim Kredisi talebinde İlgili üniversiteden veya özel eğitim kurumundan alınan öğrenci olduğunu gösterir belge

   İstenilen Kredi türüne göre gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Vakıf Genel Merkezi veya şubelerine müracaat edilir. Kredi talebi için istenilen belgelerde eksiklik olması durumunda kredi talebi değerlendirmeye alınmaz. Eksik belgeler 3 gün içinde tamamlanmadığı takdirde başvuru evrakları iade edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden Kredi Talep Evrakları kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  NORMAL KREDİ
  • TANIM

   Madde-6: İhtiyaç belirtilmeden yararlanılabilecek kredidir.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-7: Üç ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-8: Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • KREDİ TUTARI

   Madde-9: 2.000.00 TL.(İki bin TL.) Normal Kredi verilebilir.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İHTİYAÇ KREDİSİ
  • TANIM

   Madde-10: Üyenin ihtiyacı doğrultusunda talep ettiği kredidir.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-11: Üyelik süresi

   6 ay – 1 yıl arası Vakıf aidatı ödemiş üyeler 10.000,00 TL

   1 yıl ve üzeri Vakıf aidatı ödemiş üyeler (15.000,00 TL)’ ye kadar yararlanabilir.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-12: Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • KREDİ TUTARI

   Madde-13: 15.000,00 (On beş bin) TL.’ yi aşmamak üzere İhtiyaç Kredisi verilebilir.

 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  ENGELLİ KREDİSİ
  • TANIM

   Madde-14: Engelli üyelerin yararlanabileceği kredidir.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-15: Altı ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-16: Talep süresinde sınırlama yoktur.

  • KREDİ TUTARI

   Madde-17: 10.000,00 (On bin) TL ’ yi aşmamak üzere Engelli Kredisi verilebilir.

 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  EĞİTİM KREDİSİ
  • TANIM

   Madde-18: Üyenin veya çocuğunun devam mecburiyeti olan bir üniversitede ya da özel eğitim kurumunda öğrenim görmesi halinde yararlanabileceği kredidir.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-19: Altı ay Vakıf aidatı ödemiş üyeler yararlanabilir.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-20: Üniversiteden veya özel eğitim kurumundan alınan belge tarihinden başlayarak 2 (İki) aydır.

  • KREDİ TUTARI

   Madde-21: 10.000.00 TL. (On bin) TL’ yi aşmamak üzere, eğitim kredisi verilebilir.

 • 6
  ALTINCI BÖLÜM
  MASRAF KARŞILIĞI ORANLARI, TAKSİTLENDİRME DURUMU VE REDDİYAT
  • -

   Madde-22: Kredilere uygulanacak masraf karşılığı oranlarını (faiz) ve vade sayısını Yönetim Kurulu belirler. Belirlenen masraf karşılığı oranları (faiz), piyasa şartlarının üzerinde ve çok altında olamaz. Kredi geri ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt konusu tutara bankaların uyguladığı, en yüksek mevduat faizi uygulanarak tahsil edilir. Bir (1) kredi taksidini ödemeyen üye ve varsa kefillerine, kredi sözleşmesinde belirtilmiş iletişim adreslerine ve telefon numaralarına, Vakıf tarafından gönderilecek bilgi notu ve sms yolu ile ödeme konusunda uyarı yapılır, İki (2) kredi taksidini ödemeyen üyeye Vakfın anlaşmalı olduğu hukuk bürosu veya avukat tarafından ödeme konusunda ihtar çekilir, üyenin üç (3) kredi taksidini ödememesi halinde, Vakıf alacağının tahsili için icra yoluna başvurur. İcra yoluyla kesinti yapılana kadar üye ve kefillerin banka hesabından kredi sözleşmesi gereği kesinti yapılmaya devam edilir. Mahkeme kararı olması durumunda kesinti için bankaya talimat gönderilmez.

   Her üye en fazla 3 kişiye kefil olabilir. Bu sayının üzerindeki kefillik talepleri geri çevrilir. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf çalışanları kefil olamaz. Bu nedenle Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf çalışanları kefilsiz kredi talebinde bulunabilir. Kredi bakiye borçlarını vadesinden önce ödeyen üyelere erken ödeme indirimi yapılır. Erken ödeme, ilave bir masraf (faiz) alınmadan, üyenin kredi geri ödeme çizelgesinde görülen, kalan anapara miktarı üzerinden yapılır. Hukuk bürosu veya avukat tarafından, İhtar çekilen üye ve kefilleri icra işleminin başlatılmaması için, ihtar çekilen gecikmiş taksitlerini ödeyeceği tarih ve vade sayısı belirtir bir dilekçeyle Yönetim Kurulu’na başvurabilir. Bu dilekçeleri kabul etmek Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. Üyenin ödeme yaparak veya içerdeki birikimlerini kredi borcuna saydırması şeklinde yapılan kredi kapatma işlemlerinde, kredinin tamamının kapatılamaması durumunda, kalan borç üyenin talebi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılandırılabilir.

 • 7
  YEDİNCİ BÖLÜM
  SON HÜKÜMLER
  • -

   Madde-23: Kredi Değerlendirme Sistemi

   1 - Vakıf Aidatı, Biyaf Aidatı ve Kredi taksit ödeme düzeni

   2 - Biyaf Aidat tutarı

   3 - Vakıf ve Biyaf birikimleri toplamı

   4 - Kefillik sayısı

   5 - Çapraz kefillik (Kredi talebinde bulunan üyelerin Kredi Talep Formunda birbirini kefil yazması)

  • YÜRÜRLÜK

   Madde-24: Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 30/06/2018 tarih ve 79 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  • YÜRÜTME

   Madde-25: Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..