Burs Yönetmeliği
 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  BURS YARDIMI YÖNETMELİĞİ
  • AMAÇ VE KAPSAM

   Madde-1: Bu yönetmeliğin amacı, Tüm Kamu Çalışanları Ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) Resmi Senedinin 4. Maddesine göre, Tüm Kamu Çalışanları Ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV ) tarafından (örgün) lisans eğitimi gören üye çocuklarından, başarılı olanlara verilecek eğitim burslarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  • TANIMLAR

   Madde-2: Bu Yönetmelikte yer alan

   Vakıf: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜRKÇEV: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   Yönetim Kurulu: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

   Burs/Burs Yardımı: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) tarafından lisan eğitimine başlayacak başarılı üye çocuklarına her yıl eğitim döneminde düzenli olarak verilecek ayni veya nakdi yardımı,

   Burs Bütçesi: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) Yönetim Kurulu tarafından her yıl için tespit edilecek toplam burs yardımı tutarını,

   Burs Komisyonu: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’na yapılan burs yardımı başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak Komisyonu,

   Üye: Çocuğu burs başvurusunda bulunan veya burs alan Vakıf Üyesini

   Bursiyer: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV) tarafından burs yardımı yapılan öğrenciyi, ifade eder.

  • BURS KOMİSYONU

   Madde-3: Burs komisyonu, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için seçilecek iki (2) Yönetim Kurulu ve bir (1) Denetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç (3) kişiden oluşur. Burs Komisyonu burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirilmesini yapar, burs sistemi ve politikası ile ilgili öneriler geliştirerek Yönetim Kurulu’na sunar.

   Burs Komisyonu her yıl Ekim ayı başında toplanır. Komisyon, burs başvurularını inceler ve mevcut öğretim yılı için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bütçe ve bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda uygun adaylar arasından, burs verilecek öğrencileri 15 Ekim tarihine kadar belirler. Burs verilecek öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınarak, ailesinin ikamet etmekte olduğu yer dışında öğrenim gören ve kardeşi yükseköğrenim gören öğrencilere öncelik tanınır ve daha önce burs verilmesine karar verilmiş öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğinin değerlendirmesi yapılır. Bu çalışmalar bir rapor halinde 15 Ekim tarihine kadar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

   Burs Komisyonu burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla her yılın Şubat ayında tekrar toplanır ve hazırlayacağı raporu Mart ayının ilk günü Yönetim Kurulu’na sunar.

  • BURS YARDIMINDAN FAYDALANACAKLAR

   Madde-4: Bursiyer adaylarında aranacak şartlar şunlardır.

   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

   Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinden birinin (örgün) lisans programında öğrenci olmak

   Hapis veya ağır para cezası almamış ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hakkında dava açılmamış olmak

   Başvuru tarihinden önce TÜKÇEV’ e en az 6 ay süre ile düzenli üyelik aidatı ödemiş bir üyenin çocuğu olmak

   Üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 100.000 (yüz bin) başarı sıralaması içinde olmak

   İlk 100.000 (yüz bin) başarı sıralaması içinde yeterli burs yardımı yapılacak öğrenci bulunamaması durumunda, ilk 150.000 (yüz elli bin ) başarı sıralaması içinde olmak

  • BAŞVURU SÜRECİ

   Madde-5: Bursiyer adayları TÜKÇEV ‘in web sitesinden veya vakıf merkezinden tedarik edecekleri BURS YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığı altında belirtilen EK.1(Ön Başvuru İçin İstenilen Belgeler) Burs Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgeleri tamamlayarak 3-17 Eylül tarihleri arasında vakfın adresine şahsen veya posta ile ulaştırırlar. Duyuruda belirtilen adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.

   Ön Başvuru İçin İstenecek Belgeler(Ek.1);

   Burs Başvuru Formu

   Başvuru Dilekçesi (üyenin burs talebini içeren dilekçe)

   Öğrenci Belgesi,

   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

   ÖSYM sonuç belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren belge,

   Ön Başvuru Formu ve ekindeki evrakların incelenmesi sonrasında, Ön Başvurusu uygun görülerek Vakfın web sitesinde yapılan duyuruda asil veya yedek listede ismi bulunan bursiyer adayları tarafından, BURS YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığı altında belirtilen (Ön Başvurusu Onaylananlardan İstenilen Belgeler Ek.2) belgeleri eksiksiz olarak tamamlanarak 31 Eylül tarihi mesai saati bitimine kadar vakfın adresine şahsen veya posta ile ulaştırılır,

   Ön Başvurusu Onaylananlardan İstenecek Belgeler (Ek.2);

   Adli sicil kaydı,

   İkametgâh belgesi,

   Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

   Ailede Çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emekli ise emekli kimlik fotokopisi ve gelir beyan belgesi,

   Kiracıların kira kontratı fotokopisi, kurum lojmanında oturanların kurumdan alacağı resmi yazı,

   Ailenin üzerine kayıtlı tapu ve araç bilgilerini gösterir e-devlet çıktısı,

   TÜKÇEV tarafından istenebilecek diğer belgeler

   Burs Komisyonu başvuruları 15 Ekim tarihine kadar sonuçlandırır ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu burs yardımından faydalanacak öğrencileri Ekim ayı sonuna kadar belirler. Yönetim Kurulu tarafından burs yardımı yapılmasına karar verilen başvuru sahiplerinin isim ve puan durumu Vakfa ait web sitesinde duyurulur. Ayrıca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  • BURS YARDIMI TUTARI VE SÜRESİ

   Madde-6: Burs yardımı yapılacak öğrenci sayısı ve burs yardımı tutarı öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen aylık burs yardımı tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle, her ayın son iş gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırılır.

   Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı, bursiyerin kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve 8. maddede belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece, öğrencinin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aramaksızın burs yardımı yapılmaya devam eder. Bu süre boyunca, her öğretim dönemi sonunda, dönem not çizelgesi bursiyer tarafından postayla veya elden Vakıf’a iletilir. Not çizelgesi dönemin son sınav sonuçlarının ilanından 15 gün içinde vakfa ulaştırmadığı takdirde öğrenciye yapılan burs yardımı askıya alınır.

  • BURS YARDIMI ÖDEME ŞEKLİ

   Madde-7: Burs yardımı Ekim ayından itibaren öğrenci adına açılmış banka hesabına yatırılır.

  • BURS YARDIMININ SONA ERMESİ

   Madde-8: Burs yardımı, öğrencinin devam ettiği lisans programından mezun olduğu ayın son günü sona erer.

   Ayrıca aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse Vakıf Yönetim Kurulu burs yardımının hemen sona erdirilmesine karar verebilir:

   Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe olmadan öğrencinin dönem sonunda 2 ders ve fazlasından başarısız olması durumunda

   Bursiyerin Hapis veya Ağır Para Cezasına mahküm edilmiş olması ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği iddiasıyla hakkında dava açılmış olması,

   Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması,

   Öğrencinin burs yardımı devam ederken, Vakfa ibraz ettiği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi. (Bu durumunda ayrıca kadar bursiyere ödenmiş olan tüm burs yardımı tutarı, yasal faiziyle birlikte bursiyer ve üyeden tahsil edilir.)

   Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,

   Üyenin iki aydan daha fazla aidat borcunu aksatması,

   Bursiyerin kayıtlı olduğu programı değiştirmesi veya herhangi bir nedenle kayıtlı bulunduğu programla ilişiğinin kesilmesi,

   Öğrencinin veya anne-babasının mali durumundan önemli bir iyileşmenin olması,

   Üyenin TÜKÇEV üyeliğinden ayrılması veya çıkartılması durumunda burs yardımı hakkı son bulur. Ancak üyenin vefatı durumu bu madde kapsamı dışındadır.

  • DİĞER HÜKÜMLER

   Madde-9: Vakıf burs yardımı verilmesine karar vermekle, bursiyer veya üyeye karşı herhangi bir borç, vaad veya taahhüt altına girmiş olmamaktadır. Burs yardımının süresi ve tutarının, bursiyer adaylarında aranacak şartların yeniden belirlenmesi veya bir kısım ya da tüm burs yardımlarının sona erdirilmesi halinde, bursiyer veya üyenin Vakfa karşı herhangi bir itiraz, talep veya dava hakkı bulunmamaktadır.

   Bursiyerler ve bursiyer adayları TÜKÇEV burs yardımı için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları peşinen kabul ederler.

   Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile burs yardımına hak kazandıkları veya burs almaya devam ettikleri belirlendiği takdirde burs yardımları kesilir. Bu durumda yanlış bilgi veya belgenin verildiği tarihten sonra bursiyere ödenen burs yardımının tamamı, bursiyer ve velisi olan üye tarafından, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Vakfa iade edilir.

   Vakıf burs yardımları, her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

   Üniversitelerin ikinci öğretim, açık öğretim, önlisans ve uzaktan eğitim lisans programlarında eğitim gören ve kardeşi vakıftan burs alan öğrencilere burs verilmez.

   Burs yardımı yapılacak öğrenci sayısını her yıl Yönetim Kurulu belirler. Bu yardımdan en fazla vakıf üye sayısının 1/50 si oranında öğrenci yararlanabilir. Vakfın geliri ve üye durumuna göre her yıl burs yardımı yapılan öğrenci sayısı artırılıp azaltılabilir.

   Burs yardımından faydalanmak isteyen bursiyerlerin velilerinin en az 6 aylık üye olması ve aidatlarını eksiksiz olarak yatırmış olması gerekir.

   Sıralamada birden fazla çocuğu yükseköğrenim gören üyelere öncelik tanınır. Şartların eşit olması durumunda ödenmiş toplam aidat miktarına bakılır.

  • YÜRÜRLÜK

   Madde-10: Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 05/09/2018 tarih ve 64 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  • YÜRÜTME

   Madde-11: Bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..