Biriktirme Yardım Fonu
 • 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GİRİŞ
  • TANIM

   Madde-1: Bu yönetmelik Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı Resmi Senedi ve Genel İç Yönetmeliğine EK olarak hazırlanmıştır. Fonun adı Biriktirme Yardım Fonu olup, kısa adı BİYAF’dır. Bu yönetmelikte;

   VAKIF: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   TÜKÇEV Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nı

   PERSONEL TÜKÇEV’ de veya işletmelerinde çalışan personeli,

   ÜYE TÜKÇEV üyelerini

   YÖNETİM KURULU TÜKÇEV Yönetim Kurulunu,

   VARİS Üyenin Üyelik Başvuru Formunda belirttiği kişileri,

   BİYAF Biriktirme Yardım Fonu’nu,

   BİYAF AİDATI BİYAF üyelerinin ödedikleri aidatları,

  • KAPSAM

   Madde-2: Bu yönetmelik hükümleri; TÜKÇEV üyelerini kapsar. Bu yönetmelik, kredi yönetmeliği kapsamı dışındadır. Biyaf birikimi üzerinden kredi talebinde bulunulamaz. Ancak, kredi taleplerinde, Biyaf birikimi teminat gösterilebilir.

  • ÜYELİK

   Madde-3: Biyaf Üyelik: İmzalı Biyaf Katılım Formu’nun vakfa teslimi ve Yönetim Kurulu’nun Biyaf üyeliğine kabul kararını müteakip, ilk Biyaf aidatının Vakıf Hesabına yatırılması ile başlar.

  • AMAÇ

   Madde-4: Bu yönetmeliğin amacı; Biriktirme Yardım Fonu (Biyaf)’ dan yararlanma şekil ve esaslarını belirlemektir.

  • BİYAF AİDATI

   Madde-5: Tutarı üye tarafından belirlenir. Üyenin Katılım Formunda belirlediği tutar esas alınarak, ilk 2 (İki) yıl, bir önceki yıla göre % 50, sonraki 2 (İki) yıl % 25 ve devam eden yıllarda % 10’u oranında (ocak ayında) aidat artışı yapılabilir. Biyaf artırım hakkını kullanmayan üyeler bir sonraki yıl Ocak ayında kullanmadıkları artış yüzdesini kullanabilirler. BİYAF aidatı tutarı en az 30 TL olmak kaydıyla 2.000.00 TL.’nı aşamaz. Lüzumu halinde gerekçe belirtilerek, bu oranlar Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

   Biyaf üyesi, yazılı talepte bulunarak, Biyaf aidat kesintilerini 1 (bir) yıl içerisinde toplam 6 ayı geçmemek kaydıyla durdurabilir. Üyeye ihraç ihtar yazısı yazılmamış ise, biyaf üyeliğinin devamı sırasında, banka kaynaklı sorunlar ya da vakıf tarafından teknik bir sorun olması sebebiyle kesinti yapılmamış ise geriye dönük en fazla 2 (iki) aidat ödemesi yapılabilir. ihraç ihtar yazısı yazılan üyeler gecikmiş biyaf aidatlarının tamamını ödeyebilirler. Yukarda belirtilen sebepler dışında, taleple ödemesi durdurulmuş veya ödenmemiş olan geçmiş dönemlere ait biyaf aidat ödemesi yapılamaz. BİYAF üyesi ileriye dönük Biyaf aidatlarını peşin olarak ödeyebilir. Fakat istifa, emekli veya vefat işlemlerinde peşin ödedikleri aidat sayısı değil, işlem tarihine kadar olan üyelik süresi (varsa katsayı hak edişleri) dikkate alınarak hesaplama yapılır.

 • 2
  İKİNCİ BÖLÜM
  BİYAF EMEKLİLİK DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   Madde-6: Kurumundan emekli olan üyenin, yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-7: Bu yardımdan, 4 (Dört) tam yıl (48 Ay) Biyaf aidatı ödemiş olan üyeler yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   Madde-8: Bu yardımdan yararlanabilmek için, üye tarafından: Emekli olduğunu gösteren, kurum tarafından verilen belgenin ekli olduğu dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu toplantı kararının, karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-9: Kurumundan emekli olan ve Biyaf üyeliğine devam etmek isteyen, üyeler için süre sınırlaması yoktur. Herhangi bir nedenle Kurumu ile ilişiği kesilen üyeler için, ilişik kesilme tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

  • YARDIM TUTARI

   Madde-10 (Biyaf Katsayısı): İşlem tarihi itibariyle yardım tutarı aşağıda belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanır;

   4 tam yıl ile 8 tam yıl arası (48 - 95 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,65 katı,

   8 tam yıl ile 12 tam yıl arası (96 - 143 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,90 katı,

   12 tam yıl ile 16 tam yıl arası (144 - 191 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,15 katı,

   16 tam yıl ile 20 tam yıl arası (192 - 239 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,40 katı,

   20 tam yıl ile 25 tam yıl arası (240 - 299 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,65 katı,

   25 tam yıl (300 Ay) ve üzeri aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,90 katı tutarında Biyaf Emeklilik Dayanışma Yardımı ödenir. Zorunlu hallerde bu oranları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Vakıf Emeklilik Dayanışma Yardımı katsayılarında, 1 (Bir) üyenin biriktirmiş olduğu aidat toplamını, kalanı üyenin alacağı nema toplamını ifade eder. Vakıf tarafından, üyenin nema hak edişinden emekli, istifa ve vefat işlemlerine göre %10 ya da %15 masraf kesintisi veya Gelir İdaresi Başkanlığı Genelgesine göre stopaj kesintisi yapılır. Üyenin Vakfa olan borçları mahsup edildikten sonra, kalan tutar Biyaf Emeklilik Dayanışma Yardımı olarak ödenir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   Madde-11: Üyenin talep dilekçesinde belirttiği kendisine veya başka kişiye ait banka hesap numarasına, banka hesap numarası belirtilmemiş ise, vakıfta kayıtlı hesap numarasına banka şubesi aracılığıyla Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren; nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak, ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp, üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekâlet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üye alacağından mahsup edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden Noter aracılığıyla gönderilse dahi, Biyaf Emeklilik Başvuru Dilekçeleri kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 3
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  BİYAF VEFAT DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   Madde-12: Vefat eden üyenin, Biyaf Katılım Formunda belirtilen varislerinin Formda belirtilen oranlarda yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-13: Bu yardımdan, üyelik süresine bakılmaksızın vefat eden tüm üyelerin, Biyaf Katılım Formunda belirtilen varisleri yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   Madde-14: Bu yardımdan yararlanabilmek için, varis veya varisler tarafından: Üyenin vefatına dair resmi makamlardan alınacak belgelerin ekli olduğu dilekçeyle Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu toplantı kararının, karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-15: Vefat tarihinden başlayarak 1(bir) yıldır. Bu süre zarfında vefat eden üyenin hak edişleri ile ilgili herhangi bir talepte bulunmayan varisler, vefat eden üyenin hak edişlerinden feragat etmiş sayılmaktadırlar. Başvuru olmadığı takdirde, üyenin hak edişleri vakfa gelir olarak kaydedilir.

  • YARDIM TUTARI

   Madde-16: Üyenin vefatı halinde, biyaf aidat birikimi 10. Maddede belirtilen şartlara göre hesaplanıp, varislerine Vefat Dayanışma Yardımı olarak ödenir. Nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Biyaf Vefat Dayanışma Yardımı hak edişi tutarından, üyenin Vakfa olan borçları mahsup edilir. Vefat eden üyenin kullanmış olduğu kredisi sigortalı ise kalan borç öncelikli olarak Sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigorta şirketinden tahsil edilen tutarın borcu karşılamadığı durumlarda, üyenin Vefat hak edişlerinden kalan borç düşülür. Üyenin, Vakfa olan borç toplamı, hak edişleri toplamından daha fazla ise üyenin kefillerinden veya varislerinden tahsil edilir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   Madde-17: Bu yardımdan yararlanan üyenin varis veya varislerinin, müracaat dilekçesinde belirttiği hesap numarasına banka şubesi aracılığı ile Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren; nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak, ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Üyenin varisi Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üyenin varisinin alacağından mahsup edilir.

 • 4
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  BİYAF İSTİFA DAYANIŞMA YARDIMI
  • TANIM

   Madde-18: Üyenin Biyaf’tan istifası halinde yararlanabileceği yardımdır.

  • YARARLANMA HAKKI

   Madde-19: Bu yardımdan 6 (Altı) tam yıl (72 ay) aidat ödedikten sonra istifa eden üyeler yararlanabilir.

  • TALEP VE KABUL ŞEKLİ

   Madde-20: Üye tarafından yazılı taleple Yönetim Kuruluna müracaat edilir. Müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu toplantı kararının, karar defterine yazılmasına müteakip, üyenin işlemi yapılır. İşlemi yapılmış üyenin hak ediş ödeme sırası ve ödeme süresi başlamış sayılır.

  • TALEP SÜRESİ

   Madde-21: Bu yardımdan yararlanma süresinde sınırlama yoktur.

  • YARDIM TUTARI

   Madde-22: Üyenin Fona katılım süresi 6 (Altı) tam yıldan (72 ay) daha az bir süre ise, Fondan ayrılan üyeye birikmiş Biyaf aidatları haricinde herhangi bir ödeme yapılmaz. İşlem tarihi itibariyle yardım tutarı aşağıda belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanır;

   6 tam yıl ile 9 tam yıl arası (72 - 107 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,65 katı,

   9 tam yıl ile 12 tam yıl arası (108 - 143 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,75 katı,

   12 tam yıl ile 16 tam yıl arası (144 - 191 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,85 katı,

   16 tam yıl ile 20 tam yıl arası (192 - 239 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 1,95 katı,

   20 tam yıl ile 25 tam yıl arası (240 – 299 ay) aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,05 katı,

   25 tam yıl (300 ay) ve üzeri bir süre aidat ödemiş olan üyeye, aidatlar toplamının 2,15 katı tutarında Biyaf İstifa Dayanışma Yardımı ödenir. Zorunlu hallerde bu oranları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye nema hak edişlerinden masraf olarak yapılan kesintiler vakfa gelir olarak kaydedilir. Biyaf İstifa Dayanışma Yardımı katsayılarında, 1 (Bir) üyenin biriktirmiş olduğu aidat toplamını, kalanı üyenin alacağı nema toplamını ifade eder. Vakıf tarafından, üyenin nema hak edişinden emekli, istifa ve vefat işlemlerine göre %10 ya da %15 masraf kesintisi veya Gelir İdaresi Başkanlığı Genelgesine göre stopaj kesintisi yapılır. Biyaf İstifa Dayanışma Yardımı hak edişi tutarından üyenin Vakfa olan borçları mahsup edildikten sonra, kalan tutar Biyaf İstifa Dayanışma Yardımı olarak ödenir. Veya üye yazılı dilekçe ile Biyaf İstifa Dayanışma Yardımı hak ediş tutarını yeni Biyaf üyeliğinin ilk aidatına saydırabilir.

  • ÖDEME ŞEKLİ

   Madde-23: Üyenin talep dilekçesinde belirttiği kendisine veya başka kişiye ait banka hesap numarasına, banka hesap numarası belirtilmemiş ise, vakıfta kayıtlı hesap numarasına banka şubesi aracılığıyla Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren; nemasız hak edişler 3 ay içerisinde, nemalı hak edişler 6 ay içerisinde ödenir. Vakfın mali durumu göz önünde bulundurularak, ödemelerin yoğun olduğu dönemlerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaz ise, aşan süre için Vakıf tarafından ödeme tutarının yasal faizi hesaplanıp, üyenin hak edişine eklenerek ödemesi yapılır. Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitiminde 3 ay süre ile hak edişlerinin ödenmesi için yasal yollara müracaat edemez. Bu süre içerisinde yasal yollara müracaat etmesi halinde Vakıftan masraf, harç ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz. Bu giderler üye alacağından mahsup edilir. Yılsonu bilanço, bütçe, hesap planlarının hazırlanması ve istatistiklerin oluşturulması için ve emekli, istifa ve kredi taleplerinin yoğun olduğu durumlarda vakfın işleyişini devam ettirmek adına her yıl belli bir süre (tarih aralığını ve süreyi Yönetim Kurulu belirler) ödemeler kapatılır. Bu süre zarfında üyelerden Noter aracılığıyla gönderilse dahi, Biyaf İstifa Başvuru Dilekçeleri kabul edilmeyerek, kayıt işlemi yapılmadan üyeye iade edilir.

 • 5
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  SON HÜKÜMLER
  • YÜRÜRLÜLÜK

   Madde-24: Bu yönetmelik; Vakıf Yönetim Kurulunun 30/06/2018 tarih ve 79 Sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  • YÜRÜTME

   Madde-25: Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..